MERCATO - Transfert N° 1 - Rafael LAGES

MERCATO - Transfert N° 1 - Rafael LAGES

Den Rafael kennt vun Gilsdorf an hien ass en Mëttelfeldspiller. Mir wënschen him ganz vill Succes beim FC Minerva an hoffen op eng gutt Saison